source: MondoRescue/branches/3.2/mindi/deplist.d/minimal.conf @ 3201

Last change on this file since 3201 was 3201, checked in by Bruno Cornec, 7 years ago
  • Last update for travel
File size: 2.3 KB
Line 
1# $Id$
2#
3# System Tools that are mandatory inside the initrd
4#
5
6/lib/ld-linux.so.2
7
8# Base Unix commands
9/bin/bash
10/bin/mt
11/bin/awk
12/bin/gawk
13# On Debian
14/usr/bin/awk
15/usr/bin/gawk
16/bin/dd
17/bin/grep
18/bin/uname
19/bin/df
20/usr/bin/loadkeys
21/bin/loadkeys
22/sbin/pidof
23/etc/init.d/functions
24# On ArchLinux
25/bin/pidof
26/etc/rc.d/functions
27/usr/bin/grep
28
29# Compression
30/bin/gzip
31
32# Logs
33/sbin/klogd
34/sbin/syslogd
35/sbin/rsyslogd
36# On ArchLinux
37/usr/sbin/syslog-ng
38
39# HW related
40/sbin/fdisk
41/sbin/hdparm
42/sbin/blkid
43/bin/mount
44/sbin/mount.nfs
45/sbin/mount.nfs4
46/etc/rpc
47/etc/netconfig
48/usr/bin/sshfs
49/sbin/mount.fuse
50/usr/bin/fusermount
51# On ArchLinux
52/bin/fusermount
53/usr/bin/ssh
54# Required by ssh as dlopened
55/lib/libnss_compat.so
56/lib64/libnss_compat.so
57/usr/lib/libnss_compat.so
58/usr/lib64/libnss_compat.so
59/lib/libnss_files.so
60/lib64/libnss_files.so
61/usr/lib/libnss_files.so
62/usr/lib64/libnss_files.so
63# New Debian 7/Ubuntu 13 multiarch
64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat.so
65/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files.so
66/usr/lib/i386-linux-gnu/libnss_compat.so
67/usr/lib/i386-linux-gnu/libnss_files.so
68
69/etc/ssh
70/usr/bin/ulockmgr_server
71#On ArchLinux
72/bin/ulockmgr_server
73/sbin/mount.cifs
74/sbin/mount.cifs3
75/sbin/mount.smb
76/sbin/mount.smb3
77/sbin/mount.smbfs
78/sbin/mount.smbfs3
79/sbin/mount.ntfs
80/sbin/mount.ntfs-3g
81
82# For devfs
83/sbin/MAKEDEV
84/sbin/devfsd
85/sbin/hwup
86
87# On SLES 10
88/sbin/path_id
89/sbin/scsi_id
90/sbin/scsi_tur
91/sbin/hwup
92
93/sbin/usb_id
94/sbin/vol_id
95/sbin/pam_console_apply
96
97# For upstart/systemd
98/etc/init
99/sbin/start
100/sbin/stop
101/sbin/status
102/sbin/shutdown
103/sbin/initctl
104
105# Modules
106/sbin/insmod
107/sbin/lsmod
108/sbin/kmod
109# On SLES 11 SP2
110/bin/lsmod
111# On ArchLinux
112/usr/bin/lsmod
113/usr/bin/insmod
114/usr/bin/kmod
115/sbin/modprobe
116/etc/modprobe.d
117/etc/modprobe.conf
118/etc/conf.modules
119/etc/modules.conf.local
120# Debian 7
121/bin/kmod
122
123# For mdadm
124/sbin/mdadm
125/sbin/mdassemble
126/etc/mdadm.conf
127/etc/mdadm/mdadm.conf
128
129# Raid support
130/sbin/raidstart
131/etc/raidtab
132
133# Tools for multipath support
134/sbin/multipath
135/sbin/dmsetup
136/sbin/kpartx
137/sbin/dmraid
138/sbin/scsi_id
139/sbin/mpath_prio_alua
140/sbin/mpath_wait
141/sbin/mpath_ctl
142/sbin/mpath_prio_emc
143/sbin/mpath_prio_hds_modular
144/sbin/mpath_prio_netapp
145/sbin/mpath_prio_ontap
146/sbin/mpath_prio_rdac
147/sbin/mpath_prio_tpc
148
149# Network System Tools
150/bin/ping
151/sbin/ifconfig
152/sbin/route
153/sbin/rpcbind
154
155# Busybox
156/usr/lib/mindi/rootfs/bin/busybox
157/usr/lib64/mindi/rootfs/bin/busybox
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.